1 tuần nữa là tháng cuối cùng của 2018, thành quả của tôi là mớ dự định bắt đầu bốc mùi vì để mai tính