130km chạy bộ - Hành trình trải nghiệm của Giám đốc EVECARE Việt Nam Đậu Xuân Ngọc