Ai cũng có thể ra đường rồi vĩnh viễn không còn được về nhà...