Bác sĩ Basma M'Barek: Người gieo hy vọng sống cho bệnh nhân ung thư