Bạo hành lời nói: Nguyên nhân cố hữu khiến cha mẹ đẩy con đến bờ vực tuyệt vọng