Bạo lực gia đình vẫn diễn biến phức tạp và mức độ ngày càng nghiêm trọng