Bồ nói chỉ “mượn tạm” chồng, tôi đáp trả khiến cả hai cứng họng