Chấp nhận làm nhân tình, tôi ngậm ngùi ôm trái đắng