Chat không trả lời, mail không phản hồi: Đức tính tiêu biểu của những nhân viên đáng vứt đi