Co-Founder & Managing Director, Nha Tien Limited Company: Với tôi, tất cả chỉ là bắt đầu!