Còn gì trên đời này khiến bạn tức anh ách hơn việc nay vừa mua đồ thì mai nó sale "sập sàn"? - GUU.vn