Điều giúp bạn kiểm chứng có yêu nhầm người, lấy nhầm chồng không