Đừng tin nếu ai đó nói rằng, đạt được một điều gì đó là chuyện dễ dàng: Bất kỳ điều gì giá trị cũng đi kèm một cái giá phải trả - GUU.vn