Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam – Đó là lòng tự tôn dân tộc