Khoa học xác nhận: Lũ mèo thực sự biết tên của chúng nó, chẳng qua là giả điếc thôi - GUU.vn