Khởi tạo tuyên ngôn thời trang thông qua cuộc chơi màu sắc | ELLE Việt Nam