Người phụ nữ này đã "buông" đàn ông quyền lực và cuộc hôn nhân 30 năm nhẹ tênh thế thì tại sao - GUU.vn