Shark Hưng: Tùy duyên là lời giải thích mang tính ru ngủ, chỉ để thanh mình cho sự chưa thành công mà thôi