So đo “nơi làm của ai tốt hơn” làm gì: Chẳng phải chúng ta vẫn đang đi làm thuê hay sao?