Street style ngày 2 của Tuần lễ Thời trang: nhóm bạn trẻ “mặc dị” đã dần cạn chiêu?