Street style ngày 4 Tuần lễ thời trang: không còn alien, thay vào đó là cô dâu giá đáo và cuộc thi ai chịu ngốt giỏi hơn