Thiếu nữ đi chân đất, đội thúng sen và chuyện tình 56 năm khiến dân mạng lặng mình suy ngẫm