“Thời trang là tuyên ngôn về bản thân ngắn gọn, xúc tích và thuyết phục nhất đến với mọi người” - Phạm Quỳnh