Thủ tướng sẽ đối thoại với 2.500 doanh nghiệp tư nhân