Trong tình yêu, người nào không được yêu sẽ là người thứ 3 - GUU.vn